Положення про відділ.pdf

Положення про відділ інформаційних технологій

1. Загальні положення.

1.1. Відділ інформаційних технологій створений з числа інженерно-технічних працівників з вищою та середньою спеціальною освітою за наказом ректора університету і є структурним підрозділом університету.

1.2. У своїй діяльності відділ керується Законом України “Про вищу освіту”, наказами ректора університету та нормативно-технічною документацією з питань інформатизації та технічного обслуговування.

2. Кадрове забезпечення.

Керівник відділу – 1;

провідний фахівець – 1;

провідний інженер-програміст – 3;

провідний інженер – 1;

інженер програміст I категорії – 1;

фахівець І категорії – 1.

3. Основні завдання.

3.1. Аналіз сучасних інноваційних інформаційних технологій. Дослідження перспектив їх застосування в навчальному процесі та управлінській діяльності ТНМУ. Підготовка рекомендацій та проектування впровадження нових ІТ технологій;

3.2. Аналіз ефективності використання інформаційних систем та ресурсів, що експлуатуються в ТНМУ. Підготовка рекомендацій щодо підвищення ефективності застосування наявних інформаційних систем та ресурсів;

3.3. Адміністрування ключових елементів інформаційної інфраструктури ТНМУ

– мережевого кластеру високої доступності (зараз Proxmox),

– системи автоматизованого резервного копіювання (зараз FreeNAS),

– структурованої кабельної системи кластеру;

3.4. Адміністрування інтернет-підключення інформаційної інфраструктури ТНМУ (на глобальному рівні). Технічні аспекти підключення корпусів забезпечуються відділом програмного та апаратного забезпечення;

3.5. Глобальне адміністрування хмаркових сервісів ТНМУ “Google Apps For Education” та Microsoft Office 365 (крім обслуговування окремих користувачів). Розробка та впровадження методів та методик інтеграції вказаних сервісів з локальною інформаційною інфраструктурою та інформаційними системами ТНМУ;

3.6. Впровадження та адміністрування (крім наповнення даними) загальних та спеціалізованих веб-сайтів та веб-порталів університету (з максимальним використанням стандартизованих та “відкритих”(Open source) систем керування контентом):

– головний веб-портал ТНМУ (зараз на СКК “WordPress”)

– веб-портали дистанційної освіти (зараз СДО “Moodle”)

– веб-сайту публікації наукових журналів (зараз це СКК “Open Journal System”)

– веб-сайту підтримки проведення наукових журналів (зараз це СКК “Open Conference System”)

– електронного цифрового репозиторію (зараз це СКК “DSpace”)

– веб-сайти на платформі “Google Sites”

3.7. Аналіз ефективності просування інформаційних ресурсів ТНМУ в мережі Інтернет. Розробка та впровадження методів підвищення рейтингу університету в цифровому середовищі;

3.8. Кількісний та якісний аналіз за основними напрямками діяльності університету та порівняння з іншими університетами України;

3.9. Адміністрування інформаційних систем автоматизації учбового процесу (зараз ІС Контингент, АСУ та ІС ЄДБО). Розробка проектів модернізації та інтеграції вказаних сервісів з іншими елементами інформаційної інфраструктури ТНМУ.

4. Права та обов'язки

4.1. Права та обов'язки працівників відділу визначаються посадовими інструкціями, положенням про структуру і функціональні обов'язки посадових осіб та правилами внутрішнього трудового розпорядку університету.

5. Керівництво

5.1. Керівництво відділом здійснює керівник відділу , який підпорядкований проректору з наукової роботи університету. Керівник відділу організовує поточну діяльність відділу, вирішує питання оперативного управління і несе персональну відповідальність за діяльність підпорядкованого йому підрозділу.

5.2. Штат відділу затверджується ректором університету. Прийом на роботу у відділ і звільнення працівників здійснюється ректором університету згідно чинного законодавства.

6. Взаємовідносини

Відділ тісно співпрацює з іншими структурними підрозділами університету:

відділом програмного та апаратного забезпечення, кафедрами, навчальним відділом, науковим відділом.

7. Майно і кошти

Університет забезпечує відділ приміщенням і необхідним обладнанням.

Все майно є власністю університету.

Відділ фінансується за рахунок коштів університету.

8. Контроль, перевірка та ревізування діяльності

Контроль діяльності відділу здійснює адміністрація університету.

Бухгалтерський облік діяльності відділу здійснює бухгалтерія університету.

Відділ періодично звітує про свою діяльність проректору з наукової роботи.

9. Реорганізація та ліквідація

Реорганізація та ліквідація відділу здійснюється за наказом ректора університету.